Ciekawe informacje

tłumaczenie

Jak zostać tłumaczem przysięgłym i jak zdobyć uprawnienia?

Chcesz zostać tłumaczem przysięgłym, ale nie wiesz jak? Nie jesteś pewien, czy jest to zawód dla Ciebie? Czy poradzisz sobie z odpowiedzialnością? Warto się temu przyjrzeć!

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zawód zaufania publicznego to zawód tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe to zawód zaufania publicznego. Złe tłumaczenie może prowadzić do błędów, za które tłumacz ponosi odpowiedzialność.

Jakie cechy powinno posiadać tłumaczenie przysięgłe?

Język stale się zmienia i dodawane są nowe zwroty, dlatego osoba na tym stanowisku powinna stale poszerzać swój zasób słownictwa. Przyszły tłumacz przysięgły powinien być skrupulatny, sumienny, odpowiedzialny i pracowity. Nie ma tu miejsca na niecierpliwość czy roztargnienie. Niezbędna jest również wiarygodność, gdyż dokumenty muszą być tłumaczone w sposób tajny. Często są to dane poufne i choć informacje mogą wydawać się bardzo interesujące, to mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Ten kierunek kształcenia wymaga od osoby odpowiedzialnej i precyzyjnej. Ważna jest również umiejętność zarządzania czasem i skupienia się na zadaniach. Gdy potrzebujemy tłumaczenia w Krakowie najczęściej decydujemy się na biuro tłumaczeń Alingua.

Zanim przystąpisz do egzaminu

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wymienia kilka warunków, które należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego.

  • ukończone studia wyższe,
  • biegła znajomość języka polskiego
  • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwo nieumyślne, skarbowe lub umyślne.
  • obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli warunki i podstawa są określone przepisami prawa

Prawo Unii Europejskiej przewiduje, że może on wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Na zasadzie wzajemności obywatele innych państw oraz pozytywny egzamin dopuszczający ich do wykonywania zawodu.

Wprawdzie wpis na listę tłumaczy przysięgłych jest możliwy tylko wtedy, gdy kandydat spełnia wszystkie powyższe wymagania, ale do egzaminu można przystąpić nawet przed ukończeniem studiów.

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim

Część ustna i pisemna egzaminu na tłumacza przysięgłego są dwuczęściowe. Część pisemna trwa cztery godziny. Podczas egzaminu kandydat musi przetłumaczyć dwa teksty na język polski z języka obcego i jeden na język polski. Kandydaci mogą przynieść na egzamin słowniki.

W drugiej części przyszli tłumacze mają za zadanie przetłumaczyć na język polski dwa teksty z języka obcego metodą tłumaczenia naocznie. Kandydaci otrzymują dokument pisemny do przetłumaczenia. Część ta obejmuje również tłumaczenie konsekutywne dwóch tekstów z języka polskiego na inny język. Egzaminator odtwarza lub odczytuje tekst i przerywa, aby umożliwić kandydatowi tłumaczenie.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części.

Czynności końcowe

Ostatnim krokiem do uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości. Kandydat, który zda egzamin otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Zostaje on również wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Po złożeniu wniosku tłumaczowi przysięgłemu wydawana jest imienna pieczęć. Zawiera ona imię i nazwisko aplikanta, numer licencji oraz informację o języku, w którym posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Pieczęć ta służy do poświadczania tłumaczeń i uwierzytelniania dokumentów, które zostały przetłumaczone przez inną osobę.

Tłumacz zwykły a tłumacz przysięgły

Różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym są w teorii minimalne. W obu przypadkach ważne jest, aby dokładnie przetłumaczyć dokument. Tłumacz przysięgły musi spełniać wszystkie wymogi prawne i być odpowiedzialny za tłumaczenie. Każde tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza pieczęcią imienną. Pieczęć ta powinna zawierać imię i nazwisko tłumacza, numer licencji z listy oraz język, którym tłumacz biegle się posługuje. Kopie elektroniczne – opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym z nazwiskiem tłumacza. Chroni to klienta przed stratami wynikającymi z błędnych tłumaczeń.

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Ustawa określa obowiązki tłumacza przysięgłego. Ustawa stanowi, że tłumacz nie może odmówić przetłumaczenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy zażąda tego sąd lub prokurator. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa wysokość wynagrodzenia za tłumaczenia przysięgłe w sprawach publicznych.

Wszystkie dokumenty poświadczone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są wpisem wskazującym, że tłumaczenie lub odpis zostały wpisane do repertorium. Ważne jest, aby zaznaczyć, czy dokument powstał z oryginału, tłumaczenia, czy odpisu. Jeżeli tłumaczenie zostało wykonane na podstawie tłumaczenia lub odpisu, należy wskazać, czy jest ono uwierzytelnione oraz podmiot uwierzytelniający. Należy również użyć pieczęci, która została nam przydzielona i złożyć jej kopię oraz wzór podpisu w odpowiednim urzędzie, do którego należy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dla każdego, kto kocha słowniki i języki obce, zawód tłumacza jest dobrym wyborem.