Ciekawe informacje

karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Co powinna zawierać karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki to zestawienie informacji o substancji chemicznej. Zawiera ona wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego zarządzania produktami chemicznymi w zakładzie.

W karcie charakterystyki znajdują się między innymi informacje o produkcie”

 • Zagrożenia dla zdrowia.
 • Środki pierwszej pomocy w razie przypadkowego kontaktu z produktem. Rozprysk na oczy.
 • Sprzęt ochronny do użytku osobistego i/lub zbiorowego podczas pracy z produktem.
 • Informacje dotyczące gospodarki odpadami, takie jak. Kiedy produkt jest przeterminowany i musi być usunięty.
 • Jak transportować, przechowywać i stosować produkt.

Informacje te są wymagane między innymi do”

 • Jeżeli produkt ma być stosowany w konkretnym miejscu pracy, konieczne jest opracowanie oceny ryzyka.
 • Przygotować instrukcje postępowania w razie wypadku.
 • Jak dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki?

Producent produktu, dostawca lub upoważniony przedstawiciel musi bezpłatnie dostarczyć kartę charakterystyki.

Karta charakterystyki wymaga wiedzy specjalisty i musi być napisana w języku użytkownika. Oznacza to, że producent, który jest Hiszpanem, może być zmuszony do dostarczenia karty charakterystyki w języku polskim, jeśli sprzedaje swój produkt do Polski. Niedopuszczalne jest, aby producent wysłał Ci kartę charakterystyki w języku hiszpańskim, a następnie zaoferował jej tłumaczenie na język polski.

Jest to zła praktyka stosowana przez producentów (importerów i autoryzowanych przedstawicieli). Widziałem to wielokrotnie w praktyce. Zapewne wiecie Państwo jak wygląda takie tłumaczenie. Jest po polsku, ale jest niezrozumiałe. Jeśli otrzymałeś taką kartkę, odeślij ją do producenta. To jest bezwzględny obowiązek producenta, a nie jego przychylność czy dobra wola. Tak musi być!

Skopiuj ten fragment, jeśli musisz dać takiemu producentowi podstawę prawną: “Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH kartę charakterystyki dostarcza się wyłącznie w językach urzędowych państw członkowskich, w których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.” Karta musi być w języku polskim z kropką, gdyż jest mało prawdopodobne, aby państwa członkowskie podjęły inne decyzje.

Czy konieczne jest posiadanie karty dla każdego produktu?

Nie dla wszystkich produktów, ale dla większości.

Karty charakterystyki muszą być składane dla:

 • Substancje niebezpieczne i mieszaniny
 • Mieszanin, które nie są niebezpieczne, ale zawierają co najmniej 1% (lub 0,2% w przypadku gazu) substancji niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia.
 • Substancji, które mają ustalony NDP (dotyczy to również składników mieszanin).

Producenci są zazwyczaj świadomi swoich obowiązków i dostarczają karty charakterystyki dla wyżej wymienionych produktów.

Producenci również dostarczają informacje o nieszkodliwości produktu, jeśli nie jest dla niego wymagana karta charakterystyki:

 • Wysyłają również kartę charakterystyki, która stwierdza, że produkt nie jest niebezpieczny. To jest moja ulubiona praktyka.
 • Wysyłają arkusz danych produktu chemicznego, który zawiera informację, że produkt został uznany za nieszkodliwy. – To również jest do przyjęcia.
 • Nie wyślą nic, a ty będziesz musiał poprosić ich, aby powiedzieli ci, że produkt jest bezpieczny. Zazwyczaj odpowiedzą mailem lub pocztą stwierdzając. – Nie jest to fajne. Jeśli producent poważnie podchodzi do swoich obowiązków, to nawet jeśli produkt nie stanowi zagrożenia, powinien z własnej inicjatywy poinformować o tym użytkowników.
 • Karty charakterystyki środków czyszczących (np. Domestos) są często kwestionowane. Domestos powinien być również dostępny. Tak. Jest to produkt chemiczny niebezpieczny dla zdrowia i musi być przechowywany w obiekcie.